Tarieven en vergoedingen

Zorgprestatiemodel
Sinds 1 januari 2022 wordt er officieel geen onderscheid meer gemaakt tussen de generalistische basis GGZ (G-BGGZ en de specialistische GGZ (S-GGZ). Sinds 1 januari 2022 is namelijk het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit heeft gevolgen, onder andere voor de betaling van het eigen risico. Meer informatie vindt je ook hier

Vergoedingen
Behandeltrajecten in de GGZ vallen in Nederland onder de basisverzekering en worden dus vergoed (het maakt dus niet uit of je aanvullend verzekerd bent, het type polis maakt echter wel uit! zie hieronder). Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en een inschrijving bij een zorgverzekeraar. Wat bij vergoede zorg ook van belang is dat er een DSM5-classificatie gesteld wordt in de behandeling, waarvoor vergoeding ook daadwerkelijk geldt (‘de DSM’ is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten). Er zijn een aantal DSM5-classificaties waarvoor de verzekeraar geen vergoedingen biedt. Bijvoorbeeld; de aanpassingsstoornis, gevoelens van overbelasting of burn-out, relatieproblemen of klachten passend bij rouwverwerking. Wanneer er bij aanmelding of intake een vermoeden bestaat van een DSM5-classificatie die niet vergoed wordt, is er daarnaast vaak sprake van angst- of stemming gerelateerde klachten, waarvoor wel weer een vergoeding geldt. Dus mocht je twijfelen, dan raad ik je aan even contact met mij te zoeken, zodat we overleg hebben. 

Als BIG-geregistreerd psycholoog (zorgverlener) kun je er voor kiezen om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen. Je werkt dan onafhankelijk van de zorgverzekeraar. Zie voor verdere informatie ook de website van de Contractvrije psycholoog. Daar vind je meer informatie en beweegredenen om als psycholoog (grotendeels) onafhankelijk van de zorgverzekeraar te werken. Voor de kwaliteit van het werk maakt het geen verschil of je als praktijk onafhankelijk of gecontracteerd met de zorgverzekeraar werkt. Wel kan het invloed hebben op de vergoeding die je krijgt van de zorgverzekeraar. Want ondanks dat psychologische behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, is het type polis dat je afneemt bij jouw zorgverzekeraar in geval van contractvrije zorg van belang.

Heb je een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis?
Met een naturapolis heb je in principe voor zorg in natura gekozen, wat betekent dat je zorg kunt afnemen bij een behandelaar met wie jouw zorgverzekeraar wel een contract heeft afgesloten. In het geval van een budgetpolis is het aantal gecontracteerde zorgverleners vaak (nog) beperkter. Wanneer jij met een budget- of naturapolis toch voor behandeling kiest in mijn praktijk (contractvrije zorg), krijg je vaak nog steeds gedeeltelijk of geheel de zorg die je afneemt via de zorgverzekeraar vergoed. 
In het geval van een restitutiepolis krijgt je de behandeling in mijn praktijk 100% vergoed. Er zijn echter verschillende soorten restitutiepolissen / combinatiepolissen. Enkel met een zuivere restitutiepolis zal de zorgverzekeraar 100% van het Nza tarief (zie hieronder kopje ‘Tarieven’ voor toelichting op dit begrip) vergoeden. De restitutiepolis is vaak duurder dan een natura- (of een budget-) polis, maar geeft de verzekerde wel de (financiële) vrijheid om zelf zijn of haar zorgverlener te kiezen en deze zorg volledig vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar. 

2023
 Een gedeelte van mijn behandelingen loopt in 2023 nog via Stichting 1nP.  Ik neem geen nieuwe cliënten meer aan via 1nP.  
In 2023 werk ik grotendeels onafhankelijk van de zorgverzekeraar. Een overzicht van alle polissen en in welke mate zij de factuur in 2023 vergoeden in geval van contractvrije zorg in mijn praktijk vind je hier: mate van vergoeding.
Diverse zorgverzekeraars bieden in 2024 geen restitutiepolis meer aan, waar dit in 2023 nog wel het geval was. Wanneer je er voor kiest om verzekerd te blijven bij dezelfde zorgverzekeraar, bieden enkelen van je dan een overgangsregeling aan. Dit betekent dat wanneer je met een restitutiepolis in 2023 psychologische zorg gestart bij in mijn praktijk, en de behandeling loopt door in 2024, je deze zorg nog steeds 100% vergoed krijgt zoals je in 2023 gewend bent (ondanks dat deze zorgverzekeraar dan geen restitutiepolis meer aanbied in 2024). Het is zeker raadzaam hierover contact te zoeken met je zorgverzekeraar om verduidelijking te vragen over deze overgangsregeling en je ervan te vergewissen dat je daadwerkelijk onder deze regeling valt.

2024
Op dit moment (november 2023) ben ik nog in onderhandeling met Achmea
(Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis, ProLife) over een zorgovereenkomst voor 2024. In geval van een afgesloten zorgovereenkomst wordt jouw behandeling dan maandelijks volledig in natura (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan mij behandelaar) vergoed. Je betaalt alleen jouw eigen risico. In de loop van december verwacht ik daar meer informatie over te kunnen verschaffen (het al dan niet sluiten van deze overeenkomst).

Met de volgende zorgverzekeraars zal ik in 2024 geen contract afsluiten: Menzis (Ander Zorg, Hema, DinkDink), ASR (Ditzo), Eno (Salland), Eucare (Aevitae, care4life), VGZ waaronder ook IZA, IZZ, VGZ-Bewuzt, Zorgzaam, UMC, Unive en ZEKUR, CZ waaronder ook Nationale Nederlanden en Ohra, Just en CZ-direct Zorg & Zekerheid, waaronder AZVZ, ONVZ waaronder VVAA en Jaah, DSW waaronder Stad Holland en In Twente. In deze gevallen bied ik contractvrije zorg. Een overzicht van alle polissen en in welke mate zij de factuur in 2024 vergoeden in geval van contractvrije zorg in mijn praktijk vind je hier: mate van vergoeding. In 2024 bieden ASR, Aevitae en Menzis een zuivere restitutiepolis aan waarbij ook contractvrije zorg 100% vergoed wordt.

Tarieven
In de praktijk worden de door de Nza vastgestelde maximumtarieven gehanteerd.  Nza tarieven zijn berekend door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de overheidsinstantie die jaarlijks op grond van een groot kostprijsonderzoek onder zorgverleners/praktijkhouders, vaststelt wat een consult bij een zorgverlener moet kosten. Het NZa tarief is het werkelijke marktconforme tarief.
Let op: zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, een “gemiddeld gecontracteerd tarief” dat zijzelf hanteren. 

De Nza tarieven zijn van toepassing op de verschillende prestaties binnen het Zorgprestatiemodel (zoals een behandelsessie, behandelinhoudelijk e-mailcontact, behandelinhoudelijk telefonisch contact of intercollegiaal overleg). Deze worden per consult in rekening gebracht. Alle indirecte tijd besteedt aan de behandeling (o.a. het voorbereiden van de behandeling, schrijven van zittingsverslagen, brieven schijven, uitkomsten vragenlijsten en onderzoek bestuderen en beschrijven) zit verrekend in de afzonderlijke prestaties met vastgestelde tarieven (indirecte tijd wordt dus niet apart geregistreerd). De duur van het consult en het soort consult bepalen het tarief. Bij een gepland consult wordt uitgegaan van planning = realisatie. Bij afwijkingen van 15 minuten of meer t.o.v. de geplande tijd wordt het consult wel aangepast op basis van de daadwerkelijk bestede tijd (geldt zowel naar boven als beneden), met uitzondering van te laat verschijnen op de afspraak: in dit geval zal wel het volledige consult in rekening gebracht worden.

Hier vind je de Nza-tarieven (2023) die ik per prestatie hanteer incl. de betalingsvoorwaarden.
Hier vind je de Nza-tarieven (2024) die ik per prestatie hanteer incl. de betalingsvoorwaarden.
De werkzaamheden in de praktijk vallen onder “medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens” en de tarieven zijn om die reden vrijgesteld van BTW.

Van sommige klachten wordt de behandeling niet vergoed. Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het Zorginstituut Nederland (ZIN) vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) dien je de kosten hiervan zelf te betalen. In het geval van onverzekerde zorg is er geen verwijzing van de huisarts nodig.  

Facturering
Wanneer je behandeling via Stichting 1nP loopt, declareer ik de consulten maandelijks via 1nP aan de zorgverzekeraar.
In geval van contractvrije zorg declareer ik maandelijks de verzamelfactuur aan jou. De factuur die je van mij krijgt dien je binnen de betalingstermijn aan de praktijk te voldoen en kunt je (tevoren of daarna) zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijgt je de factuur dan (gedeeltelijk of geheel) vergoed. In beide vormen van zorg verrekent de zorgverzekeraar altijd eerst het eigen risico met jou. In 2023 is dit een bedrag van € 385,- (tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico).

No-show
Wanneer je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht.
Wanneer het je niet lukt om naar de geplande afspraak te komen, kun je de afspraak omzetten in een beeldbel consult. Dit is mogelijk zowel voor intakeconsult als voor een behandelconsult. Indien je niet op de afspraak verschijnt of wanneer je de afspraak binnen 24 uur afzegt (en deze niet omgezet kan worden in een beeldbel consult), dan wordt er €75,00 bij jou in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.