Privacy en kwaliteit

Op deze pagina vind je praktische informatie over mijn psychologie praktijk.

Kwaliteit
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De praktijk beschikt over een Kwaliteitsstatuut2022.

Privacy
Privacy wordt in mijn praktijk gewaarborgd conform de AVG-regelgeving. Hier vind je het AVG_privacy statement van de praktijk. 
Als psycholoog dien ik mij te houden aan strenge regels rondom de privacy van mijn cliënten. Ik ben gebonden aan beroepsgeheim, dat wettelijk geregeld is, en daarmee heb ik de plicht om te zwijgen over alles wat mij bekend wordt in het kader van de behandeling. Dit betekent dat ik slechts ontheven ben van dit beroepsgeheim na toestemming van de cliënt (en hij/zij dient daar schriftelijk voor tekent), door een wettelijke plicht tot gegevensverstrekking, of bij een ernstig conflict van plichten. De regels omtrent privacy zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en kunt je hier nalezen. 

Per 1 juli 2023 vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informatie op bij GGZ-zorgverleners. De NZa ontvangt twee soorten informatie. Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens
van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals  naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je mij vragen om een privacyverklaring. Deze ondertekenen wij en zet ik dan in jouw patientendossier. Ik verstrek deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn. Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat als je hiertegen bezwaar hebt je de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Ik verstrek deze gegevens dan niet. Meer informatie hierover vind je in deze folder van de NZa.

Een klacht
Mocht er iets voorvallen in de behandeling waar je niet tevreden over bent, dan kun je dit met mij bespreken.  Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je voor klachten terecht bij de LVVP.