Registratie en kwaliteit

Als Gezondheidszorgpsycholoog sta ik sinds 2016 ingeschreven in het BIG-register. Mijn registratienummer is: 79920868825.
In het BIG-register staan medisch specialisten, psychologen en psychotherapeuten geregistreerd die voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Conform
 artikel 3 van de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) dienen zij zich te houden aan regels en normen in het kader van zorgvuldigheid en deskundigheid in de behandeling van cliënten en patiënten. 

Als Gezondheidszorgpsycholoog conformeer ik mij aan de Beroepscode voor psychologen. De code geeft richtlijnen voor ethisch handelen en gedragsregels voor het beroepsmatig handelen. Basisprincipes daarbij zijn verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. Om de kwaliteit van mijn werkzaamheden als (vrijgevestigd) Gezondheidszorgpsycholoog verder goed te borgen ben ik ook lid van diverse beroepsverenigingen:

Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie
EMDR vereniging Nederland 
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten