Andringa Psychologie

Informatie

Op deze pagina vind je alle praktische informatie over de praktijk: de actuele wachttijd, aanmelding, verwijzing, de werkwijze van de praktijk, alles rondom tarieven en vergoedingen, de bezoekersinformatie (locatie, wachtkamer, parkeren, openingstijden), klacht informatie en informatie over het privacybeleid en het kwaliteitsstatuut van de praktijk.

Andringa Psychologie wachtruimte
Andringa Psychologie locatie
Andringa Psychologie de praktijk

Wachttijd

Op dit moment (per 1 mei 2024) is de wachttijd tot intake 8 weken. Er is in principe geen wachttijd tussen intake en start behandeling afgezien van bijvoorbeeld je voorkeur voor consulten op een specifieke dag. Iedere eerste dag van de maand wordt de wachttijd voor de praktijk opnieuw bekeken en gepubliceerd op deze website.

Let wel; in de zomervakantie periode is de praktijk 3 weken gesloten. Het kan dus zijn dat het na intake iets langer duurt voordat behandeling (frequenter) kan opstarten.

De zorgverzekeraar heeft de zorgplicht en is verantwoordelijk voor zorgbemiddeling. Als je langer dan 4 weken moet wachten op een intakegesprek binnen de GGZ, kun je dit melden bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar dient, vanwege deze zorgplicht, een alternatief te bieden of zo nodig niet-gecontracteerde zorg te vergoeden. Zie ook de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Aanmelden en verwijzen

Je kunt hier de informatie door te nemen over welke klachten ik wel en welke klachten ik niet in mijn praktijk behandel. Wanneer jij je wilt aanmelden voor behandeling in de praktijk is het belangrijk dat je eerst contact met mij zoekt. In een korte telefonische screening maken wij dan alvast kennis en kunnen we jouw wens tot behandeling bespreken. Vervolgens bekijken we samen of mijn praktijk inderdaad de juiste plek voor je behandelvraag is.

Wanneer we na een telefonische screening besluiten tot aanmelding en je in aanmerking wilt komen voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, is het belangrijk dat je contact opneemt met de huisarts om de verwijzing naar de praktijk te bespreken. In een consult bij de huisarts leg je dan jouw klacht en vraag om psychologische behandeling voor. De huisarts kan zo gericht met je meedenken over wat er nodig is aan ondersteuning en psychologische hulp. Deze informatie heeft de huisarts nodig om een goede verwijsbrief op te stellen. En de huisarts weet ook waar een verwijsbrief voor de GGZ aan dient te voldoen. Meer informatie over de eisen aan een verwijsbrief vind je hier.

De verwijsbrief moet aanwezig zijn in de praktijk voordat de behandeling start. Deze kan op twee manieren de praktijk bereiken:

  1. Door de huisarts verzonden naar mijn praktijk via de beveiligde e-mail omgeving Zorgmail.
  2. Wanneer je zelf in bezit bent van de verwijsbrief kun je mij vragen om een beveiligde e-mail via Zorgmail zodat je het digitaal naar mij toe kunt zenden.

Wanneer je eerder in psychologische behandeling bent geweest, dan vind ik het ook zeer wenselijk dat je zelf informatie over deze eerdere traject(en) opvraagt. Dit kun je doen bij je eerdere behandelaar, of bij je huisarts. Het kan een brief na intake zijn, een eindbrief ter afsluiting van een behandeling of een diagnostiekverslag indien er eerder uitgebreidere diagnostiek verricht is. Deze informatie kun je mij overhandigen tijdens het consult of via de beveiligde e-mailverbinding Zorgmail naar mij verzenden.

Werkwijze

In mijn praktijk richt ik mij op kortdurende en klachtgerichte behandeling in de generalistische basis ggz bij volwassenen vanaf 18 jaar oud. Gesprekken zijn mogelijk op de praktijk en via beeldbellen (ook EMDR kan online gegeven worden). De werkwijze van de praktijk is al volgt:

Het intakegesprek is het eerste gesprek dat wij voeren in de praktijk. Het intakegesprek heeft als doel om een compleet beeld van jou als persoon in kaart te brengen en daarop aansluitend een passend behandeladvies te kunnen doen. Wij maken kennis en bespreken de reden van aanmelding, de psychologische klachten en je omstandigheden en achtergrond uitgebreider. In de intakefase maak ik ook soms gebruik van (screenende) klachtenlijsten. In ieder geval wordt de Honos+ vragenlijst afgenomen om de zorgzwaarte van de behandeling te bepalen volgens het zorgprestatiemodel. Er vinden vaak 1 a 2 intakegesprekken plaats. Een intakegesprek duurt 60 minuten. Mochten wij na het intakegesprek erop uitkomen dat er sprake is van een DSM5-classificatie waar de verzekeraar geen vergoeding voor biedt, dan zal ik dit altijd eerst met jou bespreken, alvorens we de behandelfase in gaan.

Na de intakefase start de behandelfase. Bij aanvang van de behandelfase bespreken we het behandelplan. Daarin komen wij samen de diagnose, de behandeldoelen en de te varen koers in de behandeling overeen. Een inschatting van de duur van de behandeling volgt uit de zorgzwaarte (n.a.v. de vragenlijst Honos+).

Soms blijkt na de intakefase / bij het bespreken van het behandelplan dat er toch meer specialistische zorg geïndiceerd is voor de klachten. Ik zal dan samen met jou kijken waar jij voor behandeling terecht kunt en overleggen met jou wat er nodig is aan overbrugging in de tussentijd. Indien je wel in behandeling komt bij mijn praktijk, zullen wij eens in de zoveel tijd de ingezette koers en gestelde doelen evalueren. Wanneer we op de goede weg zijn verandert er niets en behandelen we verder. Of we ronden af wanneer de doelen behaald zijn en er geen hulpvraag meer is. Soms blijkt er te weinig vordering en is er toch meer behandeling nodig dan mijn praktijk kan bieden. Dan kijken we samen wat daarin de beste verwijsmogelijkheden voor je zijn.

De behandelgesprekken kunnen zowel op de praktijk als via beeldbellen plaats vinden. De behandelgesprekken duren 60 minuten en vinden vaak wekelijks of tweewekelijks plaats. In mijn behandelingen bied ik graag zorg op maat en maak ik gebruik van evidence-based behandeltechnieken uit de cognitieve gedragstherapie, kortdurende schematherapie en EMDR. Door middel van het structureel afnemen van vragenlijst(en) kunnen we om de paar maanden het effect van de behandeling bespreken.

Tarieven en vergoedingen

Sinds 1 januari 2022 wordt er officieel geen onderscheid meer gemaakt tussen de generalistische basis GGZ (G-BGGZ en de specialistische GGZ (S-GGZ). Sinds 1 januari 2022 is namelijk het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit heeft gevolgen, onder andere voor de betaling van het eigen risico. Meer informatie vindt je ook hier.

Behandeltrajecten in de GGZ vallen in Nederland in principe onder de basisverzekering en worden dus vergoed wanneer de zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met jouw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en een inschrijving bij een zorgverzekeraar. Wat bij vergoede zorg ook van belang is dat er een DSM5-classificatie gesteld wordt in de behandeling, waarvoor vergoeding ook daadwerkelijk geldt (‘de DSM’ is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van (nieuwe) wetenschappelijke inzichten).

Er zijn een aantal DSM5-classificaties waarvoor de verzekeraar geen vergoedingen biedt. Bijvoorbeeld; de aanpassingsstoornis, gevoelens van overbelasting of burn-out, relatieproblemen of klachten passend bij rouwverwerking. Wanneer er bij aanmelding of intake een vermoeden bestaat van een DSM5-classificatie die niet vergoed wordt, is er daarnaast vaak sprake van angst- of stemming gerelateerde klachten, waarvoor wel weer een vergoeding geldt. Dus mocht je twijfelen, dan raad ik je aan even contact met mij te zoeken, zodat we overleg hebben.

Gecontracteerde zorg
De praktijk heeft voor 2024 wel een zorgovereenkomst afgesloten met Achmea. Ben je per 1-1-2024 verzekerd bij Zilveren Kruis (incl. de christelijke zorgverzekeraar), Interpolis, FBTO of de Friesland dan worden de consulten in de praktijk vanaf 1-1-2024 geheel vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt wel eerst het eigen risico. In 2024 is dit een bedrag van 385 euro, tenzij je kiest voor een hoger eigen risico.

Contractvrije zorg
Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk in 2024 geen zorgovereenkomst afgesloten: ASR (Ditzo), CZ (waaronder ook Nationale Nederlanden en Ohra, Just en CZ-direct), DSW (waaronder Stad Holland en In Twente), Eno (Salland), Eucare (Aevitae, care4life), Menzis (Ander Zorg, Hema, DinkDink), ONVZ (waaronder VVAA en Jaah), VGZ (waaronder ook IZA, IZZ, VGZ-Bewuzt, Zorgzaam, UMC, Unive en ZEKUR), Zorg & Zekerheid  (waaronder AZVZ).
Wanneer je verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars geldt er vaak nog een vergoeding van 50 – 100% afhankelijk van je type polis (zie het kopje hieronder ’toelichting op contractvrije zorg’). Ook in dit geval betaal je eerst je eigen risico: in 2024 een bedrag van 385 euro, tenzij je kiest voor een hoger eigen risico. In 2024 bieden ASR, Aevitae en Menzis een zuivere restitutiepolis aan waarbij ook contractvrije zorg 100% vergoed wordt. Een overzicht van alle polissen en in welke mate zij de factuur in 2024 vergoeden in geval van contractvrije zorg in mijn praktijk vind je hier: mate van vergoeding

Van sommige klachten wordt de behandeling nooit vergoed door de zorgverzekeraar (o.a. aanpassingsstoornis, rouw, burn-out, relatieproblemen). Deze klachten vallen onder een ‘niet-basispakket zorg consult’ en daarvan dien je de kosten zelf te betalen / kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. In het geval van onverzekerde zorg is er geen verwijzing van de huisarts nodig.

Tarieven
In de praktijk worden de door de NZa vastgestelde maximumtarieven gehanteerd. NZa tarieven zijn berekend door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de overheidsinstantie die jaarlijks op grond van een groot kostprijsonderzoek onder zorgverleners/praktijkhouders, vaststelt wat een consult bij een zorgverlener moet kosten. Het NZa tarief is het werkelijke marktconforme tarief. Let op: zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, een “gemiddeld gecontracteerd tarief” dat zijzelf hanteren.
Hier vind je de NZa-tarieven (2024) die ik per prestatie hanteer incl. de betalingsvoorwaarden van de praktijk: voor een intakeconsult van 60 minuten breng ik prestatiecode CO0562 diagnostiek in rekening, voor een behandelconsult van 60 minuten breng ik prestatiecode CO0627 in rekening, voor een niet-basispakket zorg consult (niet-verzekerde zorg) OV0012.

Facturering
In beide gevallen van geleverde zorg verrekent de zorgverzekeraar altijd eerst het eigen risico met jou. In 2024 is dit een bedrag van € 385,- (tenzij je hebt gekozen voor een hoger eigen risico).
Gecontracteerde zorg
In geval van gecontracteerde zorg (Achmea: Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis) wordt de factuur vanuit mijn praktijk  maandelijks naar de zorgverzekeraar gestuurd. In dit geval krijg je bericht van je zorgverzekeraar dat er door mij gedeclareerd is met het bericht wat er eventueel verder van jou verwacht wordt (bijvoorbeeld het eigen risico betalen).
Contractvrije zorg
In geval van contractvrije zorg declareer ik maandelijks de verzamelfactuur aan jou. De factuur die je van mij krijgt dien je binnen de betalingstermijn aan de praktijk te voldoen en kunt je (tevoren of daarna) zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijgt je de factuur dan (gedeeltelijk of geheel) vergoed.

Wat je op de factuur ziet staan zijn de verschillende prestaties binnen het Zorgprestatiemodel (zoals een behandelsessie, behandelinhoudelijk e-mailcontact, behandelinhoudelijk telefonisch contact of intercollegiaal overleg). Deze worden per consult in rekening gebracht. Alle indirecte tijd besteedt aan de behandeling (o.a. het voorbereiden van de behandeling, schrijven van zittingsverslagen, brieven schijven, uitkomsten vragenlijsten en onderzoek bestuderen en beschrijven) zit verrekend in de afzonderlijke prestaties met vastgestelde tarieven (indirecte tijd wordt dus niet apart geregistreerd). De duur van het consult en het soort consult bepalen het tarief. Bij een gepland consult wordt uitgegaan van planning = realisatie. Bij afwijkingen van 15 minuten of meer t.o.v. de geplande tijd wordt het consult wel aangepast op basis van de daadwerkelijk bestede tijd (geldt zowel naar boven als beneden), met uitzondering van te laat verschijnen op de afspraak: in dit geval zal wel het volledige consult in rekening gebracht worden.

De werkzaamheden in de praktijk vallen onder “medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens” en de tarieven zijn om die reden vrijgesteld van BTW.

Als BIG-geregistreerd psycholoog (zorgverlener) kun je er voor kiezen om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Je kunt er ook voor kiezen om dit niet te doen. Je werkt dan onafhankelijk van de zorgverzekeraar. Zie voor verdere informatie ook de website van de Contractvrije psycholoog. Daar vind je meer informatie en beweegredenen om als psycholoog (grotendeels) onafhankelijk van de zorgverzekeraar te werken. Voor de kwaliteit van het werk maakt het geen verschil of je als praktijk onafhankelijk of gecontracteerd met de zorgverzekeraar werkt. Wel kan het invloed hebben op de vergoeding die je krijgt van de zorgverzekeraar. Want ondanks dat psychologische behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering, is het type polis dat je afneemt in geval van contractvrije zorg wel van belang.

Ben je verzekerd bij een andere verzekeraar dan Achmea, dan is onderstaande informatie voor jou van belang.

Heb je een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis?

Met een naturapolis heb je in principe voor zorg in natura gekozen, wat betekent dat je zorg kunt afnemen bij een behandelaar met wie jouw zorgverzekeraar wel een contract heeft afgesloten. In het geval van een budgetpolis is het aantal gecontracteerde zorgverleners vaak (nog) beperkter. Wanneer jij met een budget- of naturapolis toch voor behandeling kiest in mijn praktijk (contractvrije zorg), krijg je nog steeds gedeeltelijk of geheel de zorg die je afneemt via de zorgverzekeraar vergoed (zie ook hier).

In het geval van een restitutiepolis krijgt je de behandeling in mijn praktijk 100% vergoed. Er zijn echter verschillende soorten restitutiepolissen / combinatiepolissen. Enkel met een zuivere restitutiepolis zal de zorgverzekeraar 100% van het NZa tarief: in 2024 bieden ASR, Aevitae en Menzis nog een zuivere restitutiepolis aan waarbij ook contractvrije zorg 100% vergoed wordt. De restitutiepolis is vaak duurder dan een natura- (of een budget-) polis, maar geeft de verzekerde wel de (financiële) vrijheid om zelf zijn of haar zorgverlener te kiezen en deze zorg volledig vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar.

Wanneer je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht. Wanneer het je niet lukt om naar de geplande afspraak te komen, kun je de afspraak omzetten in een beeldbel consult. Dit is mogelijk zowel voor intakeconsult als voor een behandelconsult. Indien je niet op de afspraak verschijnt of wanneer je de afspraak binnen 24 uur afzegt (en deze niet omgezet kan worden in een beeldbel consult), dan wordt er €75,00 bij jou in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

Bezoekersinformatie

Afspraken zijn mogelijk op maandagochtend via beeldbellen, dinsdag, donderdag en vrijdag op de praktijk / of via beeldbellen (m.u.v. nationale feestdagen). Ik ben niet werkzaam in de avonduren.

De praktijk bevindt zich in het pand aan de Utrechtseweg 92 in Zeist. Je mag aanbellen bij deurbel ‘Andringa’, zodat ik de deur voor je kan openen. Er is geen secretariaat aanwezig, dus ik vraag je slechts enkele minuten voor het behandelgesprek aanwezig te zijn. Dan ben ik niet in gesprek en heb ik de ruimte om de deur open te doen, zonder dat dit ten koste gaat van een ander behandelgesprek. Wanneer je na binnenkomst een stukje doorloopt kun je, voor de trap rechts, plaats nemen in de wachtruimte met de bruine stoelen (zie afbeelding hieronder). Daar vind je tevens de deur naar een toilet.

De praktijkruimte bevindt zich op de 1e etage en er is geen lift, waardoor het helaas niet toegankelijk is voor mindervaliden.

Er is gratis parkeergelegenheid voor de auto op het terrein van het gebouw: je vindt de parkeerplaats aan de rechterkant van het terrein waar het bordje ‘Andringa’ bij staat. 

Een klacht

Mocht er iets voorvallen in de behandeling waar je niet tevreden over bent, dan kun je dit met mij bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je voor klachten terecht bij de LVVP.

Privacy en kwaliteitsstatuut

Privacy wordt in mijn praktijk gewaarborgd conform de AVG-regelgeving. Hier vind je het privacy statement van de praktijk. Als psycholoog dien ik mij te houden aan strenge regels rondom de privacy van mijn cliënten. Ik ben gebonden aan beroepsgeheim, dat wettelijk geregeld is, en daarmee heb ik de plicht om te zwijgen over alles wat mij bekend wordt in het kader van de behandeling. Dit betekent dat ik slechts ontheven ben van dit beroepsgeheim na toestemming van de cliënt (en hij/zij dient daar schriftelijk voor tekent), door een wettelijke plicht tot gegevensverstrekking, of bij een ernstig conflict van plichten. De regels omtrent privacy zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en kun je hier nalezen.

Per 1 juli 2023 vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) informatie op bij GGZ-zorgverleners. De NZa ontvangt twee soorten informatie. Enerzijds gegevens over declaraties in de ggz. Deze ontvangen zij via Vektis, die landelijk gegevens van zorgverzekeraars verzamelt. Deze gegevens zijn van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. Declaratiegegevens zijn onder andere de zorgvraagtypering, diagnoses en consulten. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken aan Vektis en daarmee -geanonimiseerd- aan de NZa. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je mij vragen om een privacyverklaring. Deze ondertekenen wij en zet ik dan in jouw patientendossier. Ik verstrek deze gegevens dan niet. De privacyverklaring dient vóór de eerste factuur (binnen 1 maand) ingevuld te zijn. Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+-vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) rechtstreeks aan te leveren bij de NZa. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Ook hiervoor geldt dat als je hiertegen bezwaar hebt je de bovengenoemde privacyverklaring kunt ondertekenen. Ik verstrek deze gegevens dan niet. Meer informatie hierover vind je in deze folder van de NZa.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut en deze vind je hier.